Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY FINCO – STAL SERWIS SP. Z O.O. SP. K.

§ 1 Postanowienia Wstępne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Finco – Stal Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Nowej Bukówce, ul. Skulska 7, 96-321 Żabia Wola wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000743483, NIP: 5291618025, REGON: 016383566 (dalej: „Finco – Stal Serwis” lub „Sprzedawca”)
 2. Kupującym w rozumieniu niniejszych „OWS” są wyłącznie przedsiębiorcy, w szczególności osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego lub pozostałe jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywające towary w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Niniejsze OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Finco – Stal Serwis.
 4. OWS dostępne są na stronie internetowej http://www.fincoserwis.pl/ w zakładce http://www.fincoserwis.pl/OWS. Na żądanie Kupującego OWS są także dostępne do wglądu w formie papierowej w siedzibie Spółki.

§ 2 Składanie zamówień

 1. Warunkami zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Finco – Stal Serwis.
 2. Złożenie zamówienia przez Kupującego lub osobę upoważnioną do działania w imieniu Kupującego równoznaczne jest z pełną akceptacją OWS.
 3. Przy składaniu pierwszego zamówienia Kupujący powinien przedstawić Sprzedawcy dokument potwierdzający prowadzenie przez Kupującego działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy na rzecz Kupującego działa inny podmiot/ inna osoba Kupujący obowiązany jest przedstawić dokument uprawniający ww. do składania zamówień w jego imieniu. Kupujący obowiązany jest poinformować Sprzedawcę o każdej zmianie podmiotu/ osoby uprawnionej do składania zamówień w jego imieniu.
 4. Zamówienia można składać:
  a) za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: handel@fincoserwis.pl lub bezpośrednio na adres opiekuna
  b) telefonicznie – na numery: +48 46 857 90 00 oraz +48 46 857 90 13 lub na numery tel. komórkowego opiekuna
  c) przez SMS- na numery telefonów komórkowych bezpośrednio do opiekunów
 5. Sprzedawca wszelkie zamówienia przyjmuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Zamówienia złożone po godzinie 15:00 przyjmuje się jako złożone w następnym dniu roboczym.
 6. Zamówienie powinno zawierać precyzyjne oznaczenie produktu, przy zachowaniu nazewnictwa i oznaczenia numerami katalogowymi stosowanymi przez Sprzedawcę, ilość kilogramów/ton / liczbę zamawianych sztuk towaru, proponowany termin realizacji i miejsce dostawy; ustaloną cenę sprzedaży wraz z terminem płatności; tolerancje wykonania wymiarów i wag wynikające z ograniczeń klienta. W przypadku braku określenia tolerancji produkcji stosuje się tolerancje wg. EN. Ewentualne omyłki oraz błędy w treści zamówienia obciążają Kupującego.
 7. Tolerancja wykonania ilości przez Sprzedawcę to +/- 10% ilości zamówionej.
 8. W zamówieniu powinien zostać dokładnie oznaczony Kupujący, zamieszczone dane personalne i adresowe osoby składającej zamówienie oraz dane personalne i adresowe osoby uprawnionej do kontaktu z Finco – Stal Serwis w sprawie zamówienia.
 9. Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji w terminie 24 godzin od momentu jego otrzymania przez Sprzedającego, na adres e-mail wskazany przez Kupującego. W ww. potwierdzeniu zostanie również wskazany planowany termin realizacji złożonego zamówienia, gdzie w przypadku transportu klienta podana data realizacji oznacza datę odbioru u Sprzedawcy, a w przypadku innych form transportu jest to data wysyłki materiału z magazynu Sprzedającego.
 10. Anulowanie zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia możliwe jest tylko w formie pisemnej i po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedającym warunków anulowania zamówienia, nie później jednak niż 24 godziny od momentu jego złożenia.

§ 3 Wzorce, reklamy, cenniki

 1. Reklamy, katalogi, cenniki oraz inne ogłoszenia o towarach i usługach świadczonych przez Sprzedawcę (również te sporządzone w formie elektronicznej) mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Wzorce oraz próbki materiałów wystawione przez Finco – Stal Serwis mają wyłącznie charakter materiałów wystawienniczych.
 3. Finco – Stal Serwis zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów, związanej ze zmianą kursów walut, cen surowców, cen usługi transportu, kosztów dostarczenia energii elektrycznej lub stawek podatkowych.

§ 4 Warunki i terminy płatności

 1. Kupujący obowiązany jest zapłacić za zamówiony i dostarczony towar. Termin płatności oraz wysokość ceny wynikać będzie wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT.
 2. Kupujący dokonuje zapłaty w walucie wskazanej w fakturze VAT w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy prowadzony do Finco – Stal Serwis, wskazany na fakturze.
 3. Jeżeli podstawą ustalenia ceny sprzedaży jest cena wyrażona w walucie obcej, przeliczenie waluty powinno nastąpić według średniego kursu jej sprzedaży ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym datę wystawienia faktury.
 4. Datą zapłaty ceny przez Kupującego stanowi dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, Sprzedawca uprawniony jest do naliczenia do należności głównej odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w podwójnej wysokości.
 6. Z podatkowego punktu widzenia strony zgodnie ustalają, że dostawa towaru następuje w chwili opuszczenia zamówionego towaru z magazynu sprzedającego.
 7. Zakupiony towar staje się własnością Kupującego z chwilą uiszczenia pełnej jego ceny. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty pełnej wysokości ceny za odebrany towar, wówczas Sprzedawca uprawniony jest według swojego wyboru do domagania się zapłaty pełnej ceny sprzedaży albo domagania się od Kupującego zwrotu towaru.
 8. Wyłącza się prawo Kupującego do składania oświadczeń o potrąceniu wobec Sprzedawcy.
 9. Kupujący nie jest również uprawniony do wstrzymania jakiejkolwiek części płatności ze względu na zgłoszenie roszczenia reklamacyjnego.
 10. Transakcje, których termin płatności jest odroczony, wymagają wyrażenia zgody przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy sprzedaży. W sytuacji dostarczenia towaru mimo nieuzyskania przez Kupującego ww. przyjmuje się, że płatność ceny za towar powinna nastąpić według reguł wskazanych w § 4 ust. 1 OWS.

§ 5 Faktury elektroniczne

 1. Na podstawie art. 106 n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług, Kupujący poprzez złożenie zamówienia wyraża zgodę na stosowanie przez sprzedawcę faktur elektronicznych.
 2. Wystawiane przez Sprzedawcę elektroniczne faktury VAT oraz ewentualne elektroniczne korekty faktur VAT będą spełniały wszelkie wymogi formalne przewidziane w ww. Ustawie.
 3. Faktury elektroniczne będą wysyłane na wskazany przez Kupującego adres e-mail. O każdorazowej zmianie adresu e-mail do otrzymywania faktur VAT, Kupujący obowiązany będzie niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zmiany.
 4. Faktury przesyłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego uznawane będą za oryginały faktur.
 5. Dostęp do faktur VAT w formie elektronicznej zostanie również udzielony Kupującemu za pośrednictwem indywidualnego profilu kontrahenta w wewnętrznym systemie Sprzedającego, znajdującego się na stronie internetowej: http://b2b.fincoserwis.pl:8081/. Konto zostanie utworzone w dniu zawarcia pierwszej umowy sprzedaży. Hasło i login zostanie przesłany za pomocą sms lub mailowo na wskazany telefon komórkowy lub adres email.
 6. Kupujący oraz Sprzedawca zobowiązani są przechowywać faktury VAT w formie elektronicznej do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych z nich wynikających.
 7. Sprzedawca uprawniony jest również do wystawiania dla Kupującego faktur VAT bez podpisu.

§ 6 Warunki dostawy towarów.

 1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego realizowana jest na podstawie złożonego i potwierdzonego zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dalsze używanie towaru przez Kupującego.
 2. Korzyści i ciężary związane z zakupionym towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego w momencie dostawy, chyba że OWS lub umowa stanowią inaczej.
 3. Sprzedawca gwarantuje, że Towary zamówione i dostarczone do Kupującego są zgodne ze specyfikacjami zawartymi w Potwierdzeniu Zamówienia oraz prawidłowo i bezpiecznie opakowane.
 4. Kupujący uprawniony jest do osobistego odbioru towaru w siedzibie spółki, po uzgodnieniu terminu odbioru z przynajmniej 1-dniowym wyprzedzeniem. Przed planowanym odbiorem Kupujący zobowiązany jest do pisemnego przesłania awizacji odbioru towaru. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, wszelkie ryzyko utraty i uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie rozładunku zakupionego Towaru.
 5. Jeżeli Kupujący zamierza zlecić na własny koszt dostawę zamówionego towaru innemu przewoźnikowi, Kupujący obowiązany jest zapewnić transport zamówionego towaru zgodny z załączoną do zamówienia kartą specyfikacji danego towaru. W takim przypadku z chwilą wydania towaru kurierowi wszelkie ryzyko utraty i uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie rozładunku zakupionego Towaru.
 6. Za datę dostawy uznawany jest moment, w którym towar zostaje dostarczony Kupującemu.
 7. Kupujący obowiązany jest odebrać towar w ustalonym terminie nie później niż 5 dni roboczych po ustalonej dacie realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłki materiału i obciążenie Kupującego kosztami tego transportu i magazynowania.
 8. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za opóźnienie dostawy/odbioru lub niemożność jej wykonania wynikającą (bezpośrednio lub pośrednio) z przyczyn takich jak: klęski żywiołowe, wojny, terroryzm, wypadki drogowe, eksplozje, awarie jądrowe, awarie maszyn i urządzeń, protesty lub inne zakłócenia w dostępności siły roboczej (niezależne od zasadności żądań), akty urzędowe lub zaniechania władz państwowych, przeciążenie portów, braki w dostawach, urządzeniach, paliwie lub zasilaniu, istotne braki w środkach transportu lub jakiekolwiek inne przyczyny, które są niezależne są od Sprzedawcy.
 9. Jeśli opóźnienie spowodowane jedną z powyższych przyczyn potrwa dłużej niż 30 dni obie strony uprawnione są do pisemnego rozwiązania umowy w odniesieniu do towarów, które nie zostały dostarczone, chyba że strony postanowiły inaczej.
 10. Załadunek musi odbywać się wyłącznie na samochód oplandeczony. W przypadku auta bez plandeki Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu.
 11. W przypadku braku możliwości bocznego załadunku arkuszy Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas załadunku.

§ 7 Prawa i obowiązki Stron

 1. Kupujący obowiązany jest zapoznać się z zaleceniami producenta dotyczącymi zamówionego towaru, Niedopełnienie ww. obowiązki zwalnia Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie towaru wskutek niewłaściwej eksploatacji.
 2. Kupujący obowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu.
 3. Jeżeli przewóz odbywa się transportem niezapewnionym przez Sprzedawcę, Kupujący winien zażądać od przewoźnika dokonania na liście przewozowym adnotacji o szkodzie lub zażądać przy odbiorze sporządzenia kolejowego protokołu szkodowego, pod rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych wobec przewoźnika.

§ 8 Gwarancja oraz rękojmia za wady.

 1. 1. Kupujący obowiązany jest zbadać dostarczone towary niezwłocznie po ich dostawie.
 2. Kupujący uprawniony jest do zareklamowania ilościowego braku towaru oraz mechanicznych uszkodzeń przesyłki, jeżeli łącznie zostaną spełnione dwa warunki:
  1) Kupujący zaznaczy dostrzeżony defekt w dokumentacji przewoźnika,
  2) Kupujący przekaże Sprzedawcy pisemną informację o zdarzeniu nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od daty dostawy,
 3. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Sprzedawcy niezwłocznie w następujący sposób:
  1) za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: opiekuna, który przyjmował zamówienie
  2) osobiście w siedzibie Sprzedającego.
 4. W sytuacji zgłoszenia reklamacji, konieczne jest oznaczenie reklamowanego towaru, jego nazwę, numer/numery katalogowe, liczbę reklamowanych kilogramów/ton sztuk/mb, kserokopię/skan faktur stanowiących podstawę nabycia reklamowanego towaru, nr kodów kreskowych reklamowanego towaru wraz ze skanem etykiety, dokumentację fotograficzną obrazującą przedmiot reklamacji, dane kontaktowe zgłaszającego, dane osoby do kontaktu w sprawie reklamacji oraz szczegółowy opis usterki towaru.
 5. Kupujący uprawniony jest do zareklamowania wad jakościowych otrzymanych towarów w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia ich wykrycia.
 6. Jeśli Kupujący zareklamuje braki lub wady towaru, nie jest uprawniony do dalszego jego eksploatacji. Do momentu rozpoznania reklamacji, Kupujący obowiązany jest przechowywać towar w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie lub utratę.
 7. Reklamacje Kupującego nie mogą zostać uwzględnione, jeśli:
  1) wartość reklamowanego towaru nie przekracza kwoty 500 zł (pięćset złotych),
  2) upłynęło 6 (sześć) miesięcy od dnia dostawy zakupionego towaru,
  3) dostarczone towary były magazynowane lub używane niewłaściwie, niezgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta,
  4) reklamowane materiały posiadają ślady wilgoci, zabrudzeń, kurzu,
  5) kupujący poinformował Sprzedawcę o powstałej szkodzie z naruszeniem terminów wskazanych powyżej,
  6) jeżeli wadę można było wykryć w momencie odbioru dostarczonego towaru, a Kupujący zaniechał jego zbadania,
  7) uszkodzenia powstały w wyniku dalszej obróbki materiału/ towaru dokonanej przez Kupującego.
 8. Sprzedawca jest zobowiązany rozpoznać reklamację i powiadomić Kupującego o sposobie jej załatwienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 9. Jeżeli rozpoznanie reklamacji uzależnione jest od decyzji producenta towaru, do czasu rozpoznania reklamacji nie wlicza się czasu oczekiwania na wydanie opinii przez producenta.
 10. W sytuacji uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca może według własnego uznania:
  1) wymienić towar na wolny od wad,
  2) obniżyć cenę reklamowanego towaru- jeżeli Kupujący, mimo wykrycia wad akceptuje zakupiony towar,
  3) zwrócić koszty zakupu reklamowanego materiału.
 11. Wyłączone jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez Kupującego dotyczące realizacji jego zamówienia, a wynikające z wad, które nie powstały z winy umyślnej Sprzedawcy.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Kupujący akceptując OWS wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia.
 3. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zawartej z Finco – Stal Serwis umowy lub złożonego zamówienia na osoby trzecie nie może nastąpić bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 4. Nieważność któregokolwiek postanowienia OWS wywołana zamianą bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie wywiera wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
 5. Z wyjątkiem zamówień, wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia Sprzedawcy oraz Kupującego związane z realizacją zamówień powinny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej.
 6. Kupujący zobowiązuje się do powiadomienia Finco – Stal Serwis o każdorazowej zmianie swojej siedziby, adresu siedziby lub miejsca zamieszkania oraz ewentualnego adresu dla doręczeń w terminie 7 dni od daty zdarzenia. W sytuacji braku takiego zawiadomienia, doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach i porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.
 7. Zmiany umów sprzedaży lub postanowień OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 8. Sprzedawca oraz Kupujący zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązania wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem i interpretacją umów objętych niniejszymi OWS.
 9. W sytuacji braku możliwości pozasądowego rozwiązania sporu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.